Consultations

Request for Submissions Official Languages Act 2003

Preparation of a Draft Scheme by the
Competition and Consumer Protection Commission

The Competition and Consumer Protection Commission (CCPC) proposes to draft a scheme in accordance with Section 11 of the Official Languages Act 2003. The primary objective of the Act is to ensure better availability and a higher standard of public services through Irish.

The CCPC now wishes to invite representations in relation to the preparation of the draft scheme from any interested parties. Submissions should not exceed 4,000 words (c. 8 pages). Ideally submissions should be forwarded electronically to the CCPC by email to gaeilge@ccpc.ie.

Alternatively, they may be posted to:

Head of Administration
Competition and Consumer Protection Commission
PO Box 12585
Dublin 1

Information in relation to the role and services provided to the public by the CCPC is available on www.ccpc.ie. The latest date for receipt of representations is 5 p.m. on 16 April, 2017.

Further information in relation to the Act is available on the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural & Gaeltacht Affairs website www.ahrrga.gov.ie.

 

Aighneachtaí á Lorg Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Dréacht-Scéim á hUllmhú ag an
Choimisiúin um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí

Tá sé i gceist ag an Choimisiúin um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí (CICT) scéim a dhréachtadh de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bun-chuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeadh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeadh siad ar chaighdeán níos airde.

Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréacht-scéime á lorg ag CICT anois ó aon pháirtithe leasmhara. Ba chóir nach rachadh na haighneachtaí sin thar 4,000 focal (c. 8 leathanach). B'fhearr dá gcuirfí aighneachtaí don CICT a sheoladh trí ríomhphost a gaeilge@ccpc.ie

Ina ionad sin is féidir iad a sheoladh leis an bpost chuig:

Ceannasaí Riaracháin
Coimisiúin um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí
Bosca  OP 12585
Baile Átha Cliath 1

Tá eolas maidir le ról agus na seirbhísí arna soláthar don phobal ag CICT ar fáil ar www.ccpc.ie. Is é an dáta deireanach d’aighneachtaí a bheith faighte ná 5.00 i.n., 16 Aibreán, 2017.

Tá tuilleadh eolais faoin Acht ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta: www.ahrrga.gov.ie.

 

Public Consultation on Mortgage Lending

The CCPC published a public consultation on 20 February 2017 to gather views about the future of the Irish mortgage market.

The public consultation is a key input into a body of work being undertaken by the CCPC. This work was requested by the Government as part of the “Programme for a Partnership Government”. The CCPC is examining the market structure, legislation and regulation of the mortgage market in Ireland and will outline options on how Ireland can develop a better-functioning, more sustainable mortgage market.

Since formally commencing the study in December 2016, the CCPC has undertaken interviews and discussions with a wide range of stakeholders. Industry experts, existing mortgage providers, lenders in external markets and potential new entrants into the Irish market have all provided their insights and opinions. The CCPC has also met with consumer representatives, conducted focus groups with consumers, and consulted with researchers and academics.

Interested parties are invited to respond to the consultation in writing by no later than 5pm 20 March 2017.

On foot of the responses received, the CCPC will engage in further consultation and research before producing its final report in May 2017.            

Did you find what you were looking for?

Join our mailing list

Simply complete the form to keep up to date with our activities.